תנאי השימוש

odotתקנון האתר: קולות מממלכת האותיות

 1. מטרת האתר קולות ממלכת האותיות (להלן: "האתר") היא להציג בפני הגולש באתר (להלן:"הגולש") אפשרויות שונות ללימוד עצמי, השתלמות, העשרה וסדנאות בנושאים רבים ומגוונים באמצעות סרטונים, עזרי לימוד ותכנים אשר נוצרו והוכנו על ידי בעלי מקצוע מובילים בכל תחום ותחום, וכן לאפשר יצירת תקשורת עסקית ישירה בין בעלי המקצוע בתחום הרלבנטי המוצג באתר לבין המשתמשים בו (להלן:"בעלי המקצוע").
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין האתר. הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 3. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעידים על הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון האתר (להלן:"התקנון"). אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 5. בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים" או "סרטונים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן:"התכנים").
 6. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד ובכל האמור בתקנון זה בלשון יחיד הכוונה אף ללשון רבים.
 7. תקנון זה מתייחס לכל גולש באתר. לצורך תקנון זה: "גולש"- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "האתר" – לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו.
 8. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של האתר או כל חלק מהם ללא אישור מראש ממנהל האתר.
 9. כל גולש מצהיר כי ידוע לו כי ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי בתחומים שונים ו/או ייעוץ הניתן ע"י אנשי מקצוע בתחומים שונים, מידע זה אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ועל הגולש לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה. האתר אינו אחראי לנכונות מידע זה, ולא נושא בכל אחריות שהיא לשימוש במידע ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מיישומו.
 10. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מדי פעם לפי שיקול דעת בלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
 11. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 12. גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה מצידך לתנאי התקנון. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאית לעשות שימוש באתר ו/או בשירותי האתר.

השימוש באתר

 1. הנך רשאי להשתמש בתכנים שבאתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים המופיעים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב, של מנהל האתר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה.
 2. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, בכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 4. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 5. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 6. אין לקשר לאתר אתר אחר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 7. רשאי להשתתף באתר כל אדם אשר מתקיימים לגביו כל אלה:
  • אדם בכל גיל;
  • ברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;
  • ברשותו תעודת זהות תקפה;
  • ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות;
 8. החברה רשאית לבטל את רישומך לאתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא מנהל האתר רשאי לבטל הרשום של כל אדם בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • לקוח או כל אדם אחר אשר מסר במתכוון פרטים שגויים;
  • כל אדם אחר אשר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות המשתמשים באתר.
  • כל אדם אשר כרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

קישורים באתר

 1. באתר תמצא קישורים (להלן:"הקישורים") לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים אינם מתפרסמים על ידי האתר או מטעם האתר ואין לאתר שליטה או פיקוח עליהם.
 2. העובדה שהאתר מקשר לקישורים אלה אינו מעיד על הסכמת מנהל האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניות שלהם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
 3. האתר אינו אחראי לקישורים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 4. מנהל האתר אינו מתחייב כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מנהל האתר רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתו המוחלט.

שירותים הטעונים רישום

 1. שימוש בתכנים שבאתר הינו שירות הטעון הרשמה ותשלום. תוכל ליהנות משירות זה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו.
 2. בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, את פרטי כרטיס האשראי שלך (אם השירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות. במקרה של שינוי פרטים חובה עליך לעדכנם באמצעות פניה למנהל האתר או באופן מקוון באתר.
 3. בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. מנהל האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
 4. עליך לשמור על שם המשתמש והסיסמא שבחרת בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.
 5. עליך להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.
 6. מנהל האתר רשאי שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום ו/או תשלום לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי מנהל האתר לבטל רישומך לשירות או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
  • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של האתר.
  • אם השתמשת בשירות לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם הפרת את תנאי תקנון זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת הזאת;
  • אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים;
  • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
  • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
  • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);
  • אם יש לך חוב כספי למנהל האתר ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.
 7. האתר יהא רשאי לבצע חסימה כאמור, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש.
 8. האתר אינו יכול ואינו מבצע בדיקה ו/או אימות של הפרטים הנמסרים ע"י גולשים בעת ביצוע הרישום לאתר. הפרטים הנמסרים הם על אחריות הנרשמים בלבד ועל כן לא תעלה כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד האתר בגין פרטים שנמסרו בעת הרישום כאשר הם אינם נכונים.
 9. הגשת פרטים כוזבים בעת הרישום הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר הכוללים בין היתר זכויות יוצרים, סימני מסחר שאינם רשומים, סימני מסחר רשומים, מדגמים, פטנטים, השיטות והסודות המסחריים וכן כל זכות אחרת בשירותים המוצעים באתר וכל תוכן הכלול בו הינו של בעלי האתר ו/או מנהליו בלבד, או של צד שלישי שהעביר את הזכות הקניינית לאתר, מבלי לגרוע מכלליות האמור (להלן:"הזכויות השייכות לאתר").
 2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הזכויות השייכות לאתר , בין על ידי גולש באתר ו/או באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך ו/או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי מנהל האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי כל גורם לאתר.
 3. הסכמה לשימוש בזכויות השייכות באתר תינתן על ידי מנהל האתר בלבד.
 4. אם וככל שניתנה הסכמה לשימוש בזכויות השייכות לאתר, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.
 5. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
 6. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתו של מנהל האתר מראש ובכתב.
 7. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתו של מנהל האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 8. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.
 9. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו מפעיל האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.
 10. השם קולות ממלכת האותיות וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמו של מפעיל האתר וסימני המסחר שלו הם כולם רכושם של האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש.
 11. ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

אחריות האתר

 1. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מנהליו בגין התכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעוררו (אם בכלל) פרסום תכנים באתר.
 2. מובהר כי השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובשירותים שהוא מעניק וההסתמכות עליהם, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה! בעלי האתר ומנהלו לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל שימוש באתר, בתכניו וקישור לתכנים שבאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת.
 3. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר הינה באחריותך המלאה בלבד. מנהל האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מנהל האתר לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
 4. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הוא נדרש. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.
 5. מנהל האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מנהל האתר ו/או החברה המאכסנת את האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מנהל האתר או אצל מי מספקי האתר.

שיפוי

 1. הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן – רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה בכלל ובפרט בגין כל פגיעה בזכיות הקנייניות של האתר או בזכויות השייכות לאתר.

שינויים באתר והפסקת השירות

 1. מנהל האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, היקפו ו/או זמינותם של השירותים בו וכן יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתו.
 2. מנהל האתר ויהיה רשאי לשנות כל היבט הכרוך באתר – והכול, בלא צורך להודיע על כך לאיש מראש. לא תעלה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מנהל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי מנהל האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. מנהל האתר יפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים יחזיק מנהל האתר את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

בוררות וסמכות שיפוט

 1. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 2. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.
 3. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.
 4. על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.
 5. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בית המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.
 6. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.
 7. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה אך ורק לבית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

שמירה על סודיות

 1. האתר מתחייב לעשות כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי הגולשים אשר משתמשים באתר. פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של האתר.
 2. מאחר שהאתר פועל בסביבה מקוונת אין באפשרותו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות אליו או לחשיפת המידע האגור בידיו על ידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט האתר יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיו ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תעלה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר.
 3. האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש הגולשים באתר כולל דפים שנצפו לצורך הפקת נתונים סטטיסטיים. האתר יהא רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים לגולשים אישית או מזהים גולש באופן אישי.
 4. האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות לכל אדם או לקוח בדואר אלקטרוני, בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב אלא אם גולש ציין בפני האתר במפורש כי אינו מעוניין בכך.
 5. האתר לא יעביר פרטים אישיים של גולש לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
  • אם גולש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות הגולשים באתר ו/או העובדים באתר;
  • אם הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם גולש הפר אחד מתנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם האתר או מי מטעמו;
  • אם התקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לו למסור פרטי גולש לצד שלישי;
  • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין גולש לאתר;
  • במידה ומפעיל האתר יתמזג או יארגן את פעילותו במסגרת תאגיד אחר, האתר יהא זכאי להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודות כל גולש ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפי אותו גלוש שהמידע לגביו מועבר את הוראות סעיפי הסודיות והפרטיות שצוינו.

אחריות

 1. אלא אם כן צוין אחרת במפורש, האתר אינו היוצר ו/או מפיק של התכנים המוצגים באתר ולפיכך אין האתר נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצג בתכנים אילו.
 2. התכנים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בעלי המקצוע, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר לגבי אופיים של התכנים, תכונותיהם, טיבם וכיו"ב.
 3. האתר אינו נושא באחריות לכל נזק שייגרם בשל אופן השימוש של המוצג בתכנים.
 4. האתר מתחייב לעשות כל שביכולתו לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות בו אך אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
 5. האתר לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי בעלי המקצוע או הגולשים באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

ביטול עסקה

 1. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
בניית אתרים עיצוב אתרים וקידום אתרים